1. Ana Sayfa
 2. Eğitim
 3. KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Notları

KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Notları

KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Notları
4

KPSS 2020 başvurularının alınmasına sayılı günler kaldı.Milyonlarca öğrenci ve kariyer gelişimi bekleyen insan, bu maratonda atama ve yeni bir kariyer için yarış verecek.Bizler de www.bilgeyazar.net olarak okurlarımız için ”KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Notları” içeriğini derledik.

 1. Mekke’ye dışardan gelenlerin korunması geleneği şehirdeki güvenliği sağlamak içindir.
 2. Kuran’da Kabe için kullanılan isimler: Beytül Mamur-Atik-Muharrem-Haram
 3. Açık tebliğ yemeğine ilk davet edilenler: Haşimoğulları-Muttaliboğulları
 4. Yaz kış seyahatlerini ayarlayan Hz Peygamberin büyük dedesi: Haşim b. Abdülmenaf
 5. Elçiler ve gönderildikleri: İran: Abdullah b. Huzafe/// Habeşistan: Ümeyye b. Amr/// Gassan:Şuca b. Vehb///Yemame: Sait b. Amr // Mısıra Hatib b. Ebu Belteâ
 6. Habeşistan’a ilk hicret: 15 kişi ( Hz. Osman ve eşi Rukiyye, Musab b. Umeyr, Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman b. Avf) Habeşistana ikinci hicret: 82 kişi ( Cafer b. Ebu Talip kafile başkanı )
 7. Son vefat eden sahabe: Ebu’t-Tufeyl Amir b. Vasile el-Leysi

Kronolojik Tarih:

624: Bedir Savaşı.

624: Kaynuka Yahudilerinin Medine’den Çıkarılması.

624: Sevik Gazvesi

625: Uhud Savaşı, Hz. Hamza’nın Şehid edilmesi.

625: Hamraul Esed Gazvesi

626: Reci Olayı. Beni Nadir Gazası. Bi’r-i Maüne Faciası.

627: Hendek Savaşı.

627 Beni Kurayza/Beni Müstalik

628: Hudeybiye Barışı, İslam’a Davet için Elçiler Göndermek.

629: Hayber Kalesi’nin Fethi. Mute Harbi.

630: Mekke’nin Fethi. Huneyn savaşı.

Evtas savaşı ve Taif kuşatması.

630: Tebük Savaşı.

632: Hz. Muhammed ( s.a.v.) in vefatı. Dört Halife Döneminin başlaması.

Allah’ın her şeyi kuşatan rızkı nimeti bol ismi: el Vasi

 1. Kıblenin çevrildiği ayet: Bakara 149-150
 2. Pişman olup azaptan kurtulan kavim: Ninova
 3. Nevazil Fıkhı: Yeni içtihatlar fıkhı
 4. Şemse / Kenar suyu / Köşebent / Mikleb: Kitap kapağının kısımları
 5. Bütün mezheplere göre namazı cem etme mazeretleri: Hac-Yolculuk-Yağmur-Hastalık
 6. Fıkh’ul Ekalliyat//Fıkhu’l Caliyat: Müslüman Azınlıkların Fıkhı
 7. Düz- kesik – ayaklı – yedekli: Mani çeşitleri
 8. Kutadgu Bilig: İlk Mesnevi
 9. Din Sosyolojisinin kurucusu, Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu: Max Webber İlk din sosyolojisi diyen Durkheim
 10. Persona – Gölge – Anima – Animus: Gustav Jung’un kolektif bilinç dışının arketipleri
 11. Dini tasavvurlar – Tanrı tasavvuru – Din değiştirme – Dindarlık Tipleri – Din gelişimi: Din Psikolojisi konuları
 12. Pragmatist varoluşçu bireysel kurumsal din edilgin az mistik az akıl: William James din psikolojisi.
 13. Gözlem, deney, anket, mülakat: Din Psikolojisi araştırma teknikleri
 14. İmr’ül Kays – Nabiğa ez Zübyani – Lebid b. Rebia – A’şa (Meymun b. Kays): Cahiliye Şairleri
 15. Kavrulmuş un: Sevik Gazvesi
 16. El-Ferra Meanil Kuran 55// Abdurrezzak b. Hemmam // Mukatil b. Süleyman // Yahya b. Selam (Tefsir): Tebe-i Tabiun Devri müellifleri
 17. Aynı ihramla hem hac hem umre: Kıran /// Farklı ihramla Hac ve Umre: Temettü
 18. Ruh kasidesi—Ruh—–Güvercin—–Kafes: İbn Sina
 19. 6 tip din değiştirme: Lofland//Skonovd /// Entelektüel—Baskı—Duygusal—Deneysel—Mistik—Uyanış Yeniden

Hadis:

Senedin başından düşen Muallak // Herhangi bi yerinden 2+düşen Mu’dal // Sahabiyi atlayan Mürsel // Yalancılıkla itham edilip tek kalan Metruk

Mütekaddimun eserleri: RâmHurmuzî-El-Muhaddis’ul Fasıl FâsılBeyne’r-Râvi ve Vâi // Hatîbu’l Bağdadi = El-Kifâye fi ilmi’r-Rivaye // Hâkim en-Nisâburî = Ma’rifetuUlûmi’l-Hadis

Vakit namazların peşine sünnet kılmak Revatib sünneti // İstemeden yemin etmek

Lağv yemini

Evlenecek eşler arasında eşlik Küfüvvet

Siyer:

Güney Arabistanda Kurulan Devletler (SeMaHim)

Sebeliler: Yemende

Mainliler: Yemen’de kurulan devletlerin en eskisidir.

Himyeriler: Zünüvas Yahudi olup Hristiyanları çukura atan

Kuzey Arabistanda Kurulan Devletler (TaNaH GK)

Tedmürler (Palmiralılar): Nebatiler: ( Nebati- Petra ):

Hireliler (lahmiler)

Gassaniler:

Kindeliler:

Din Felsefesi: Teodise: Din felsefesinde kötülük problemi karşısında Tanrı’yı savunmak

 1. İnklusivist: Dini kapsayıcılık,öteki dinlere de göreceli olarak yer verir.
 2. Din Felsefesi kavramını ilk kullanan kişi Alman filozof Hegel’dir. (Din Sosyolojisini ilk kullanan Durkheim)
 3. Fideizm(imancılık): İbn Haldun da fideist. Katı imancı katı akılcı eleştirel akılcı falan seçenekleri var.
 4. Kozmolojik Delil: Evrenin varlığından Tanrının varlığına gitme, nedensellik ilkesi. a) İlk-Sebep: b) İlk-Hareket Ettirici: c) Hüdus sonradan meydana Gelme d) İmkan Mümkün Olma

31.Teleolojik Delil(Gaye nizam): Amaç düzen uyum. İnayet(Lütuf) İhtira(İcat) Delilleri. En ünlü ismi İbn Rüşd. Her yaratılanın bir amacı var, evrende bir düzen lütuf var yaratan da vardır vs.

 1. Ontolojik Delil: ( Varlık-bilimsel delil): İbn Sina: Tanrının tek olması mükemmel olması vs.
 2. Ahlak Delili (Kant)
 3. Dini Tecrübe Delili: (Mistik Hal Bunun temsilcisi de İbn Rüşd. Zevke cezbe vs.
 4. PANTEİZM: ( Tanrı her şeydir)
 5. PAN-EN-TEİZM: Her şey Tanrı’dadır ama Tanrı ve alem bir değildir.
 6. İnancın gelişme aşamaları: İlgi → Şüphe → Zan → İnanç → Bilgi → İman
 7. İslam düşüncesinde; Zan → Bilgi → İman
 8. Din Felsefesi Kavramları: Enkarnasyon : İnsan biçiminde vücut bulma; somut örnek. Hulûd : Zamanda sonsuzluk; sonsuz hayat. Postulat : Her şeyden önce gerekli olan şart; kabulü zorunlu olan esas; kanıtsız olarak ifade etmek.
 9. Fârâbî nin “Es-Siyâsetü’l-Medeniyye
 10. İslam Ahlakı Erdem Kavramı: Üns: Başkalarıyla ilişki kurmak,birlikte yaşamak anlamındadır. Ahlaki erdemler toplum içerisinde oluşur. Yalnız oluşmaz.
 11. Gazzali—-İbn Miskeveyh—-İbn Haldun—–Nasır et Tusi
 12. Tûl-i Emel: Zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemek olup kalbin hastalıklarından sayılmıştır. Tama: Dünya lezzetlerini haram yollardan aramaktır. Tama’nın en kötüsü insanlardan beklemektir.Zıddı tefviz’dir. Tezellül: Tevazunun aşırısıdır.Bayağılık,kendini aşağı tutmaktır. Ucb:Yaptığı ibadetleri,iyilikleri beğenerek,bunlarla övünmektir.
 13. İbn Miskeveyh: İslam ahlak esasları alanında nam salmış en büyük ünü bu alan.

Eyvan: Müslüman Türklerin mimari eserlerde genellikle yer verdikleri ortak ögedir. Üç yanı kapalı dördüncü yanı açık ya da örtülü bir avluya bakan, üzeri genellikle tonozlarla örtülü mekan demektir.

ESERLER

Emevi Şam Emeviye Camii: Halife I.Yezid zamanında 705-715 yıllarında yapılmıştır. Cami dikdörtgen şekildedir. Cami minareleri 3’e ayrılır; Minaretül-Beyza, KayıtbeyMinaresi, MinaretülAruz’dur. Minaretül-Beyza Hz. İsa’nın kıyametten önce ineceğinin rivayet edildiği minaredir. II.Velid zamanında yapılmıştır.

Kubbetü’s-Sahra: İlk kubbeli eserlerden biridir. Abdülmelik zamanında yapılmıştır. Hz.Peygamberin üzerine basarak miraca çıktığı kubbe olduğuna inanılır. Hacerü’l-Esvedden sonra en kutsal kubbedir.

Kubbetü’l-Amra Sarayı: Ürdün’de yapılmıştır. Meşatta sarayı ise II.Velid tarafından yaptırılmıştır. Emevi yapılarında mozaik ve fresko kullanılmıştır.

Abbasi Samarra Ulu Camii: Mütevekkil tarafından İslam tarihinin en büyük camisidir. Tolunoğlu Camii: Mısırda Tolunoğullarının kurucusu TolunoğluAhmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kubbetü’s-Süleybiye Türbesi: İlk türbedir. Mozaik stuko kullanılmıştır.

Bir önceki yazımız olan KPSS SINAVI NEDİR? NASIL BAŞVURULUR? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum Yap

Yorum Yap